Политика за поверителност

Поверителност - Лична информация

Вие се съгласявате, че предоставянето на услугите, представени от нашия сайт, ще започне веднага след извършване на всички необходими формалности за регистрация. Предоставената информация трябва да е вярна. Избирайки регистрация (създаване на акаунт), вие сте длъжни да ни предоставите правилното име, адрес и друга полезна информация. Чрез достъп до акаунта и използване на личната си парола вие носите отговорност за всички действия, произтичащи от използването им.  www.terrawash.bg не може да носи отговорност за грешки, възникнали поради небрежност на потребителя по отношение на сигурността и конфиденциалността на неговия акаунт и парола.

Като автор, собственик, администратор на уебсайта www.terrawash.bg ние уважаваме поверителността и сигурността на информацията, предоставена от вас, когато използвате този уебсайт, включително лични данни, цел, за която сме създали и приложили политиката за поверителност.

Достъпът / посещението на този уебсайт от вас е обект на условията и условията за ползване и политиките за поверителност, предполага изричното ви съгласие и представлява цялото споразумение (договор) между страните. www.terrawash.bg си запазва правото да променя и актуализира по всяко време съдържанието на уебсайта www.terrawash.bg, както и настоящата политика за поверителност и условията за ползване, без предварително уведомление. Ето защо, моля, посещавайте този раздел периодично, за да проверите условията, които сте се съгласили да спазвате.

Дефиниции
а) лични данни - всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице; идентифицируемо лице е това лице, което може да бъде идентифицирано пряко или косвено, по-специално чрез позоваване на идентификационен номер или на един или повече фактори, специфични за неговата физическа, физиологична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност;б) обработка на лични данни - всяка операция или набор от операции, извършвани върху лични данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, регистрация, организация, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултации, употреба, разкриване на трети страни чрез предаване, разпространение или по друг начин, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване;в) съхраняване - съхраняване на всякакъв вид събрани лични данни;г) система от записи на лични данни - всяка структура, организирана от лични данни, достъпна според определени критерии, независимо дали тази структура е организирана по централизиран или децентрализиран начин или е разпределена според функционални или географски критерии;д) оператор - всяко физическо или юридическо лице от частно или публично право, включително публични органи, техните институции и териториални структури, което определя целта и средствата за обработка на лични данни;
е) трета страна - всяко физическо или юридическо лице съгласно частното или публичното право, включително техните публични органи, институции и териториални структури, различни от субекта на данните, оператора или упълномощеното лице или лица, които са под прякото ръководство на оператора или лицето оторизирани, са упълномощени да обработват данни;
ж) адресат - всяко физическо или юридическо лице съгласно частното или публичното право, включително техните публични органи, институции и териториални структури, на които се разкриват данни, независимо дали става въпрос за трета страна или не; публичните органи, на които се предават данни в рамките на специална компетентност за разследване, няма да се считат за получатели;
з) анонимни данни - данни, които поради специфичния си произход или метод на обработка не могат да бъдат свързани с идентифицирано или подлежащо на идентифициране лице;
и) данни за „бизнес контакт“ - данни, които включват името, функцията, бизнес адреса, телефонния номер или имейл адреса на служител на организация, като такава. Данните за бизнес контакти не попадат в категорията на личните данни;
к) статистически данни - данни, получени в резултат на обработката на личните данни от оператора, но които не могат да бъдат използвани за идентифициране на дадено лице и се използват изключително за статистическа и / или информация с цел промоция.

Събиране на лични данни

www.terrawash.bg може да събира лични данни от вас, но само с ваше съгласие и ако ни ги предоставите доброволно.
Формулярът за регистрация, представен на уебсайта www.terrawash.bg изисква информация, чрез която ще можете да се идентифицирате или чрез която ще можете да се свържете, като това е от категорията данни за бизнес контакти.

Ние използваме лични данни, събрани за следните цели:

  • За да се гарантира, че уеб страницата е подходяща за вашите нужди
  • Да доставяме услуги като бюлетини, събития или продукти, които сте поискали / прегледали / закупили.
  • Да ни помогне да създадем и публикуваме съдържание, което е най-подходящо за вас.
  • Да се осигури достъп до секции с ограничен достъп от сайта.
  • Подобряване на сигурността на достъпа.
  • Подобряване на използваемостта и подобряване на услугите.

Права  на лицата, обхванати от този документ

Ползвателя има следните права:

Право на информация - право на получаване на подробна информация за дейностите по обработка, извършвани от този сайт;Право на достъп - може да поиска и получи потвърждение, че личните му данни се обработват или не от този сайт, и ако е така, може да поиска достъп до него, както и определена информация.Право на коригиране - право на получаване на коригиране на неточни лични данни и попълване на непълни;
Правото на изтриване на данни („правото да бъдат забравени“) - в ситуации, изрично регламентирани от закона (особено в случай на оттегляне на съгласие или ако се установи, че обработването на лични данни не е законно), може да се стигне до изтриването на съответните данни. След такова искане www.terrawash.ro може да анонимизира данните, лишавайки ги от техния личен характер и по този начин да продължи обработването за статистически цели;
Право на ограничаване на обработването - в ситуациите, изрично регламентирани от закона (особено ако точността на съответните данни е оспорена през периода, необходим за определяне на тази неточност или ако обработването е незаконно, и не е желателно да се изтрият данните, а само да се ограничат) ;
Право на отказ  - може да се противопоставя по всяко време, поради причини, свързани с конкретната ситуация, в която се намират, на обработката, основаваща се на законния интерес на сайта (включително създаването на профили) или осъществявана при упражняване на обществен интерес или разрешение, с което нашата компания е свързана;
Право на подаване на жалба - може да подаде жалба относно начина на обработка на лични данни от www.terrawash.ro в Националния надзорен орган за обработка на лични данни;
Право на оттегляне на съгласието - в случаите, когато обработването се основава на съгласие, то може да бъде оттеглено по всяко време. Оттеглянето на съгласието ще има ефект само за в бъдеще, обработката извършена преди оттеглянето, ще остане валидна;

Спорове и окончателни разпореждания

Всеки друг проблем, причинен от услугите, представени на нашия сайт или от информацията представена на този сайт и който вече не е разгледан от никоя част в този документ, ще бъде разрешен приятелски в рамките на 30 работни дни от датата на сезиране в проблеми с писмо от потребителя. Можете да се свържете с нас за всякакви проблеми, свързани с нашия сайт, във формата за контакт. В случай, че конфликтът не е разрешен приятелски, юрисдикцията е на българските съдилища, като страните избират юрисдикцията на съдилищата на град София. Клиентът поема всички тези рискове, след като изрази съгласието си с настоящото споразумение с клиентите.

За всякакви други въпроси относно този документ, моля не се колебайте да се свържете с нас на contact@terrawash.bg